Privacy verklaring

PRIVACY POLICY FLAKKEESCHE BAZAR

Flakkeesche Bazar respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Flakkeesche Bazar worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.flakkeeschebazar.nl (hierna, aangeduid als: “de website”).


Flakkeesche Bazar acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Flakkeesche Bazar zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Flakkeesche Bazar verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Flakkeesche Bazar, zoals bij:

· Het plaatsen van bestellingen, al dan niet via de website;

· Het registreren en aanmelden voor een account op de website;

· Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;

· Het inschrijven voor nieuwsbrieven.


Uw persoonsgegevens worden door Flakkeesche Bazar verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend contactverzoek, de inschrijving voor een nieuwsbrief, het gebruik von uw account op de website, dan wel een tussen u en Flakkeesche Bazar gesloten overeenkomst.
    De door u middels het contactformulier op de website verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een bestelling bij Flakkeesche Bazar plaatst, worden de door u bij de bestelling opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de bestelling te kunnen uitvoeren. ln het kader van de uitvoering van een tussen u en Flakkeesche Bazar gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Flakkeesche Bazar aan te wijzen transportbedrijf voor het bij u bezorgen van bestellingen en het door u kunnen volgen van bestellingen, maar ook een betaalprovider voor de afwikkeling van online betalingen middels de website.
    Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich bij Flakkeesche Bazar aanmeldt voor nieuwsbrieven. De in het kader daarvan door u verstrekte persoonsgegevens, waaronder in elk geval uw e-mailadres, worden door Flakkeesche Bazar uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.
  2. Om te voldoen aan een wettelijke verpiichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Flakkeesche Bazar.
  3. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Flakkeesche Bazar of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Flakkeesche Bazar of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Flakkeesche Bazar, om de website en e-rnailvoorzieningen van Flakkeesche Bazar te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Flakkeesche Bazar te kunnen verzorgen.

Flakkeesche Bazar zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Flakkeesche Bazar vallen, evenals door Flakkeesche Bazar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.


Betaalsystemen

Onze betaalsystemen maken op een veilige manier gebruik van een SSL verbinding. De betalingen worden op de beveiligde site van desbetreffende bank afgehandeld.


Cookies

De volgende derde partijen hebben toegang tot een deel van onze data:

- Google Analytics cookies, Google analytics is onze primaire webstatistieken software, er worden geen identificeerbare data verzonden naar Google analytics maar geografische locaties wanneer deze beschikbaar zijn.

Uw rechten

U heeft het recht om Flakkeesche Bazar te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.


Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Flakkeesche Bazar slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Flakkeesche Bazar legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.


Contact

Voor vragen over deze privacy policv of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Flakkeesche Bazar, kunt u contact opnemen met Flakkeesche Bazar. Flakkeesche Bazar helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Flakkeesche Bazar of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.


Flakkeesche Bazar

Westdijk 49-51

3241 GT Middelharnis

Telefoonnummer: 0187-482213

Emailadres: flakkeeschebazar@solcon.nl